Barns medvirkning

Det er viktig for oss at barna får mulighet til å påvirke sin hverdag. Hver dag legger vi til rette for dette i ulike situasjoner gjennom dagen.

Barnehageloven uttaler seg om barns rett til å påvirke sin egen dag. Etter evne og modenhet skal de gis mulighet til å uttale seg og få innflytelse på sitt liv i barnehagen. Hver avdeling legger opp til forskjellige områder hvor barna får medvirke etter evne og mulighet.

Vi som jobber i barnehagen skal være lydhøre og se mulighetene for at barna skal få medbestemmelse. Rammeplanen beskriver at voksne i barnehagen skal gi barna tid og rom for å lytte og samtale. Det er viktig at barna erfarer tydelige og ansvarsfulle vokse som tar hensyn til hele gruppa.

 

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn