Lek som læringsarena

En av Lier kommunes satsningsområder er "Lek som læringsarena". Vi ønsker å fokusere på leken både for læring og for lekens egenverdi.

Leken har en egenverdi for barnet. Gjennom leken går barnet inn i fiksjonens verden, en som-om-verden, med den spenningen, utfordringene og de mulighetene som det innebærer. Leken kan stimulere alle sider av barns utvikling, og er et sentralt område for læring. De lekeopplevelser og lekeerfaringer barna får, gir dem erfaringer de har brukt for senere, og som bidrar til deres læring og utvikling for eks. sosial kompetanse.

Barnet kan oppnå en økt forståelse når det gjelder sosiale og emosjonelle problemer i leken, slik at barnet kan hanskes bedre med disse senere i livet. Leken kan føre til at barna utvikler en følelse av tilhørighet og sosial tilknytning.

Leken kan være en problemløsningsprosess, der barnet utforsker miljøet og seg selv ift evner, behov, interesser og andre forutsetninger. Leken er også en utprøvingsprosess. Barnet får satt sin oppfatning av verdier og normer på prøve og får økt sin forståelse av problemer og konflikter det har vanskelig for å fatte, f.eks. konflikter som gjelder samhandling mellom mennesker. Ved at barn får mulighet til å ta imot og gi omsorg til andre, dannes grunnlaget for utvikling av empati, respekt og toleranse.

Barns lek forteller oss voksne mye om deres læring, utvikling og sosialisering på forskjellige områder. Den voksne må organisere rommet, tilrettelegge for gode lekegrupper, tilføye nye materialer i leken slik at den ikke stagnerer og heller dras videre. Den voksne må også være tilstede både psykisk og fysisk for at det dannes grunnlag for gode lekeerfaringer.  

I leken lærer barna å ta ulike roller, å forhandle og inngå kompromiss, å kommunisere på ulike plan, å bearbeide opplevelser og utvikle tanker og fantasier og det å løse konflikter. Barna lærer å bygge opp vennskap, det at alle kan bestemme litt – etter tur, de lærer om å forhandle om roller i et sosialt felleskap, der alle gir og får. Ved å være i samspill med andre fører til at selvtilliten også bygges opp. 

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn