Vedtekter for Merikroken barnehage

Barnehageloven § 7 fastslår at: Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen.

Vedtatt på årsmøtet 07.03.12

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor
2. Formål
3. Medlemskap
4. Utmelding
5. Styret
6. Styrets oppgaver
7. Styrets vedtak
8. Daglig leder (styrer)
9. Årsmøte
10. Innkalling til årsmøte
11. Saker som skal behandles på årsmøte
12. Stemmeregler på årsmøte
13. Vedtektsendringer
14. Oppløsning og avvikling
15. Forhold til loven om samvirkefortaket (samvirkeloven)

Vedtekter for Merikroken barnehage i henhold til Barnehagelovens $ 7
16. Opptaksmyndighet
17. Opptakskrets og opptakskriterier
18. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
19. Fastsettelse av foreldrebetaling
20. Forsikring
21. Taushetsplikt og opplysningsplikt
22. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass
23. Andre opplysninger av betydning jfr. Barnehagelovens $7
24. Lek og oppholdsareal
25. Åpningstider og ferie
26. Vilkår for kommunal støtte
27. HMS

VEDTEKTER
For samvirkeforetaket Merikroken barnehage SA, org.nr 8714 500 72
Vedtatt på årsmøtet 07.03.2012

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor.
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Merikroken barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Lier kommune.

2. Formål
Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3. Medlemskap
Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbudet om barnehageplass, plikter de å bli medlem i foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

• Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent
• Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd
• Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser
Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når de skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger lov om samvirkeforetak.
Når medlemmet skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til merikroken@barnehage.no

4. Utmelding
Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir sagt opp. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, det vil si 2 måneder.

Har medlemmet flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt. Utmeldingsfristen er 2 måneder.

5. Styret
Foretaket skal ha et styre som består av en styreleder og 2 andre medlemmer. En ansatt representant som er fast sekretær for styret. Daglig leder deltar også på alle styremøter. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder, styremedlemmer og ansatte representant kan gjenvelges.

Styret skal velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første styremøtet etter årsmøtet. Alle medlemmene i foretaket kan melde saker til styremøtene via styreleder. De ansatte kan melde saker til styremøtene gjennom ansatte representanten. Saker som gjelder daglig drift skal alltid drøftes med daglig leder før de blir meldt til styret.

6. Styrets oppgaver
• Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
• Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles til å ta opp bestemte saker.
• Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.
• Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
• Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjett på årsmøtet.
• Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir utført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
• Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges fram for årsmøtet.
• Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.
• Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.
• Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.
• Styret skal utarbeide en styreinstruks.

7. Styrets vedtak
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møteleder har stemt for. De som stemmer for et vedtak innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt; gjelder det møtelederen har stemt for.

8. Daglig leder (Styrer)
Foretakets daglig leder ansettes av styret.
Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.
Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

9. Årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste organ.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.
Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Årsmøte ledes av styreleder.

10. Innkalling til årsmøtet
Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 4 ukers varsel.
Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal inn i innkallingen.
Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret innen 1 uke, slik at styret får sendt ut endelig innkalling en uke før møtet holdes.

11. Saker som skal behandles på årsmøte
• Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
• Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har
• Gjennomgang av styrets årsmelding
• Godkjennelse av årsregnskap
• Valg av styremedlemmer
• Valg av revisor
• Eventuelle forslag til vedtektsendringer
• Eventuelt forslag til oppløsning
• Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

12. Stemmeregler for årsmøtet
Hvert medlem har en stemme på årsmøtet (man har bare et medlemskap i samvirkeforetaket selv man har flere barn i barnehagen). Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge fram skriftlig og datert fullmakt.
En beslutning av årsmøtet krever flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ikke krav om hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktige.

13. Vedtektsendringer
Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

14. Oppløsning og avvikling
Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Gjenværende midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

15. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)
Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr 114.


Vedtekter for Merikroken barnehage i henhold til Barnehagelovens $ 7
16. Opptaksmyndighet
Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

17. Opptakskrets og opptakskriterier
Opptakskrets i prioritert rekkefølge.
1. Søsken til barn som har plass i barnehagen fra før
2. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester $$ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd
3. Barn hjemmehørende i Oddevall og Egge skolekrets
4. Barn hvor det er sykdom i hjemmet
5. Andre barn
Barn som får tildelt plass, beholder plassen til det holdes stengt i forbindelse med sommerferien det året barnet skal begynne på skolen.

18. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.
Gjensidig oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder pr.den 1 i påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens sin side krever saklig grunn og skal og skal skje skriftlig.
Oppsigelse fra foresattes side mottatt etter 1.april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juni måned. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

19. Fastsettelse av foreldrebetaling
Foreldrebetalingen fastsettes av styret. Fortiden er den satt til 2580,- kr.
Redusert plass betaler for 10% mer enn reell tildelt plass. Det vil si 60% plass betaler for 70%. Søskenmoderasjon ihht offentlig norm. 100% for første barn, 70% for andre barn og 50% for tredje og flere.

Foreldrebetalingen betales forskuddsvis den1. i hver måned.

20. Forsikring
Barna er forsikret når de er i barnehagen og på utflukter og arrangement i barnehagens regi. De er forsikret på direkte tur/retur transport i egen bil mellom hjemmet og barnehagen i godkjent bilsete som er korrekt montert. Har man stopp på veien gjelder forsikringen til første stopp. For eksempel handle på butikken.

21. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagens ansatte og styrerepresentanter skal iht Lov om Barnehager $$20, 21, 22 og 23 følge bestemmelsen om taushetsplikt samt opplysningsplikt til sosial og barnevernstjenesten.

22. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass hvis man ikke har fått sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens $ 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for Lier kommune og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.
Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr 1477)

23. Andre opplysninger av betydning jfr. Barnehageloven $ 7
Iht barnehageloven $7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldre/foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til en kontrakt som signeres når barnet har takket ja til barnehageplass. I kontrakten er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljregulert. Kontrakten gjengis her.

• Barnehagen er åpen mandag til fredag 06.45- 17.00. Barnehagen holder stengt de tre siste ukene i juli måned. Barnehagen holder stengt i romjulen, og de tre virkedagene før påske
• Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig via hypernett. Oppsigelsestiden er 2 måneder og regnes fra den 1. i hver måned
• De barna som skal begynne på skolen har barnehageplassen til vi stenger i sommerferien
• Barnehagen er åpen fra kl 06.45- kl 17.00. Barnet skal være ute av barnehagen til 17.00, overtredelse medfører bot på kr: 300,-
• Mislighold av betaling fører til oppsigelse etter andre gangs purring
• Barnet skal holdes hjemme dersom det er sterkt forkjølet eller har smittsomme sykdommer
• Alt tøy skal være navnet. Barnet må ha rikelig med tøy med seg i barnehagen til inne og utebruk
• Barnehagen har en obligatorisk vedlikeholdsdugnad på våren, og en på høsten. Stiller man ikke på disse blir man bøt lagt med kr 300 pr time

24. Leke og oppholdsareal
Barnehagens norm for arealutnytting er 4m2 leke og oppholdsareal pr barn over 3 år, og 5,5m2 for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.
I Merikroken barnehage har vi godkjent 192 m2 med inne areal.

25. Åpningstider og ferie
Barnehagen er åpen fra 06.45- 17.00 mandag til fredag. Ved overtredelse av hentefrist kan 300 kr ilegges som gebyr.

Barnehagen holder stengt etter følgende mønster:
• Fra og med 24. desember, og åpner igjen første virkedag etter 1. januar
• Mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag
• Alle helligdager og offentlige fridager
• De tre siste hele ukene i juli, normalt uke 28,29 og 30. Dette avklares innen 1. april hvert år
I tillegg til dette har barnehagen stengt 5 kurs og planleggingsdager i løpet av året.
Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 skal være sammenhengende.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

26. Vilkår for kommunalstøtte
Alle godkjente ikke- kommunale heldagsbarnehager får kommunal støtte. Det utbetales månedsvis. Det er kostnadene i de kommunale barnehagene som er grunnlagsdata for hvor mye de private barnehagene får tildelt i kommunalt tilskudd pr plass.

27. HMS
Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren styrerassistenten for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Styret kan endre denne bestemmelsen.