Sosial Kompetanse

«Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner»

Barn utvikler sosial kompetanse i samspill med både med voksne og barn. Barn må lære å samhandle positivt med andre. Sosial trening gir barn erfaringer som er nødvendige for å mestre ulike sosiale situasjoner gjennom livet. Det å opparbeide seg venner har stor betydning for barns utvikling av sosial kompetanse. Et vennskap tilbyr ikke bare glede og moro, men også konflikter. Det er i konflikter at barn får mulighet til å vise forståelse, tilgivelse og empati.

 

Vi kan dele sosial kompetanse inn i disse 5 områdene:

  1. Empati og rolletaking er å sette seg inn i egne og andres følelser, og handle ut ifra det. Eksempelvis ved å vise medfølelse og sympati.
  2. Prososial atferd er å frivillig glede andre. Eksempelvis ved å hjelpe, oppmuntre, vise omsorg, dele og å rose.
  3. Selvkontroll er å kunne utsette sine egne ønsker og behov i situasjoner som krever det. Eksempler på dette er turtaking, kompromisser, felles avgjørelser og det å mestre sosiale konflikter.
  4. Selvhevdelse er å ta initiativ i forhold til andre og stå opp for sine egne meninger. Eksempler på dette ser vi i samtaler og felles lek/aktivitet.
  5. Lek, glede og humor er å involvere seg fult og helt i lek. Det handler om å forstå lekens regler/koder, oppfatte signaler gitt i leken og å delta i en gjensidig turtaking. Dette innebærer også å glede seg, spøke og ha det gøy. 

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse