Foreldresamarbeid

Alt Merikroken bygdebarnehage gjør, skal ha barnas beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for oss for å støtte barnets utvikling.

Det er viktig for oss å etablere et godt og nært samarbeid med alle foreldre, hvor deres ønsker og behov blir tatt hensyn til. Samarbeidet skal være bygget på en felles forståelse om og interesse for barnets beste, og hvor barnets positive utvikling alltid vil stå i fokus.

Gjennom samarbeidet med dere, og med vår kompetanse og erfaring, ønsker vi å skape en god og trygg hverdag for hvert enkelt barn. For oss er det viktig at dere som foreldre føler tillitt og trygghet til barnehagen, og vi tar i mot for alle spørsmål og tilbakemeldinger dere skulle ha.


Samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem er mangfoldig og foregår på flere ulike måter:

Daglig kontakt: Den daglige kontakten ved henting og bringing er en viktig arena hvor informasjon om barnet utveksles og beskjeder fra foreldre og barnehagen blir gitt. Personalet skal gi et lite innblikk fra hverdagen om aktiviteter, informasjon om barnet og mye annet. Gjennom bilder og meldinger fra hverdagen på foreldreportalen i Kidplan får dere et godt innblikk i hvordan dagen til barnet har vært.

Foreldresamtaler: Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldre og pedagog. Samtalene er viktig for å sikrer at hjem og barnehagen i fellesskap legger til rette for videre god utvikling for barnet. I samtalene snakker vi om blant annet barnets trivsel, vennskap, og utvikling på ulike områder. Vi gjennomfører to samtaler i året, og ellers ved behov hos foreldre eller barnehage.

Foreldremøter: Vi har foreldremøter i løpet av barnehageåret. Innholdet på foreldremøtene vil være en blanding av presentasjon av planer og innhold, foredrag knyttet til aktuelle tema, og samtaler rund ulike utfordringer foreldre og barnehage møter i hverdagen.

Samarbeidsutvalg/Eierstyre: Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Dette utvalget skal bestå av et likt antall foresatte, ansatte og representanter fra eier. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre deres medvirkning. Merikroken bygdebarnehage er en foreldre eid barnehage, med Eierstyre.

Brukerundersøkelse: Hvert andre år deltar barnehagen i brukerundersøkelse. Her kan alle foreldre gi en tilbakemelding om kvaliteten på tilbudet gjennom et spørreskjema sendt ut fra Rambøl. Barnehagen vil i ettertid få tilsendt resultatet fra undersøkelsen, som vi igjen vil bruke som grunnlag for vårt videre arbeid.

Sosiale arrangementer: I løpet av barnehageåret legges det opp til ulike arrangementer som foreldrekaffe, sommerfest, lucia og påskefrokost osv, som gjennomføres her i barnehagen. Her har foreldrene mulighet til å bli kjent med personalet, andre foreldre og barna i barnehagen.

Dugnad:Fellesdugnadene som gjennomføres 2 ganger i året, hvor foreldre arbeider sammen og bidrar til å ivareta barnas omgivelser inne og ute. Dette er også fine møtepunkter hvor foreldre får mulighet til å bli bedre kjent.