/>

Barnehage vedtekter for Merikroken bygdebarnehage SA

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR MERIKROKEN BYGDEBARNEHAGE SA, org.nr. 871450072

I henhold til Lov om barnehager §8 

 

1. Eierforhold 

 

Merikroken Bygdebarnehage SA er et samvirkeforetak.

2. Formål 

 Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

3. Opptaksmyndighet

 Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

4. Opptakskrets og opptakskriterier

 Barnehagens opptakskrets er barn i Lier kommune.

Opptaksregler i prioritert rekkefølge:

 

1. Barn med vedtak i Iht. lov om barnehager § 18

2. Søsken av barn som har plass i barnehagen

3. Barn hjemmehørende i skolekretsen Oddevall og Egge skole

4. Søkerlisten for øvrig

 

 Ved prioriteringslikhet og knapphet på plasser som gjør at det kreves ytterligere prioriteringer, gjøres prioriteringene ut fra følgende:

 a) Størst mulig oppdekking av plasser til enhver tid

b) Står det mellom to barn født samme år, prioriteres barnet som er født tidligst på året

c) Best mulig fordeling av alder og kjønn i barnegruppa

d) Søkerdato

 Barnet som er tildelt fast plass, beholder plassen til det holdes stengt i forbindelse med sommerferie det året barnet begynner på skolen.

 

5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

 Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess i kommunen.

Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.

Beslutningen om opptak av barn i barnehagen foretas av daglig leder og tildelingen av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Ved tildeling av plass gis foreldrene informasjon om barnehagens vedtekter og vilkår for barnehageplassen.

 

Gjensidig oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

 

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1.april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut juni måned. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingen i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

 Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

6. Fastsettelse av foreldrebetalingen

 Foreldrebetaling fastsettes av styret, og følger nasjonal sats for makspris. Redusert plass betaler for 10% mer enn reell tildelt plass. Det vil si 60% plass gir 70% betaling. Søskenmoderasjoner og andre moderasjoner i henhold til offentlige bestemmelser.

Betaling for kost kommer i tillegg til den vedtatte maksprisen.

Foreldrebetaling betales forskuddsvis den 1. i hver måned.

 

7. Forsikring

 Barna er forsikret når de er i barnehagen og på utflukter og arrangementer i barnehagens regi. De er forsikret på direkte tur/retur transport i egen bil mellom hjem og barnehage i godkjent bilsete som er korrekt montert. Har man stopp på veien gjelder forsikringen til første stopp.

 

8. Taushetsplikt og opplysningsplikt

 Barnehagens ansatte, styrerepresentanter og medlemmer skal iht Lov om Barnehager §§ 44, 45 og 46følge bestemmelsen om taushetsplikt samt opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

 

9. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

 Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt. Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og det må nevne hvilken avgjørelser det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen som det klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477).

 

 10. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 8

 Iht. barnehagelovens § 8 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldre/foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

 

Noen vilkår fra nevnte avtale nevnes her:

•Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtalen. Slike endringer skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger.

•Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

•Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht Lov om forsinkelsesrente.

 Ved utelatt oppholdsbetaling blir førstegangs purring levert kort tid etter forfall.

Andre gangs purring/inkassovarsel 14 dager etter forfall for første purring.

Om utestående ikke er gjort opp, kaller daglig leder skyldner(e) inn til samtale. Oppmøteplikt. Om utestående ikke gjøres opp innen 7 arbeidsdager etter samtale blir saken oversendt inkassoselskap for videre oppfølging og inndrivelse av utestående krav. Dersom inkassosaken samt utestående oppholdsbetalinger ikke er gjort opp 6 måneder fra første forfall blir barnehageplassen sagt opp. Unntak kan gjøres. For at unntak kan gjøres må styret samlet være enige om alternative løsninger.

Dugnad

Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 2 dugnader som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer. Begrenset oppad til 2 x 4 timer.

Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør kr 300,- pr misligholdt time.

 

11. Leke- og oppholdsareal

 Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 m² leke- og oppholdsareal pr barn over tre år, og 5,3 m² pr barn under tre år. I Merikroken Bygdebarnehage har vi tilgjengelig 192,0 m² areal. 

 

12. Åpningstider og ferie

 Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.45 mandag til fredag. Ved overtredelse av hentefristen kan kr 300,- ilegges som gebyr.

 Barnehagen har stengt etter følgende mønster:

-Fra og med 24.desember, åpner igjen første virkedag etter 1. januar

-Mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag

-De tre siste hele ukene i juli, normalt uke 28, 29 og 30. Avklares innen 1 april.

-Alle helligdager og offentlige fridager.

 

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 av disse skal være sammenhengende. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

13. Vilkår for kommunal støtte

 Alle godkjente ikke-kommunale heldagsbarnehager får kommunal støtte. Det er kostnadene i de kommunale barnehagene som er grunnlagsdata for hvor mye de private barnehagene får tildelt pr. plass. Kommunen har satt vilkår om at barnehagen skal overholde lover og forskrifter for å kunne motta kommunal støtte.

 

14. HMS

 Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren Mentor for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.

Styret kan endre bestemmelsen.

 

15Samarbeidsutvalget (SU) 

 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

  • Samarbeidsutvalget kan av daglig leder eller eierstyret forelegges saker. De har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
  • Saker som gjelder personalsaker, ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av Samarbeidsutvalget, men SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning.
  • Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen og gruppene skal være likt representert, med 2-3 representanter fra hver av gruppene. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Foreldrerepresentanter velges på årsmøte og ansattrepresentanter velges på personalmøte – begge i mars måned. Daglig leder har møte- og uttalerett på møtene.
  • Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og ut over det, når samarbeidsutvalget finner det nødvendig. Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de eventuelle vedtak som samarbeidsutvalget har fattet. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og andre personer samarbeidsutvalget eventuelt gir tilgang.

 

16. Foreldreråd 

 Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen

Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget på årsmøtetForeldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen

Daglig leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret

Foreldreråd holdes minst en gang i året – i forbindelse med foreldremøte på høsten.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert medlem, og alminneligflertallsvedtak gjelder.

 

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet eventuelt har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 

 Godkjent av årsmøte 23.3.2023

 

 

SAMVIRKEVEDTEKTER FOR MERIKROKEN BYGDEBARNEHAGE SA, org.nr. 871450072

i henhold til Lov om samvirkeforetak (2007)

 

1.Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

 Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Merikroken Bygdebarnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Lier kommune.

 

2. Formål

 Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deltakelse i virksomheten som kjøper av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

 

3. Medlemskap

 Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

  • Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent
  • Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd
  • Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

4. Utmelding

 Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, det vil si to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, det vil si to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.

 

 5. Elektronisk kommunikasjon

 Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det gjelder meldinger, varsler, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene så fremt ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak. Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formåleet.

 

6. Styret

 Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer.

En ansattrepresentant som er fast sekretær for styret. Daglig leder deltar også på styremøter.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.

Styreleder, styremedlemmer og ansattrepresentant kan gjenvelges.

Styret skal velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte.

Alle medlemmene i foretaket kan melde saker til styremøte via styreleder. De ansatte kan melde saker til styremøtene via ansattrepresentant. Saker som gjelder daglig drift skal alltid drøftes med daglig leder før det blir meldt til styret.

  

7. Styrets oppgaver

 Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

 

•Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er behov. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles til å ta opp bestemte saker.

•Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

•Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten

•Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjett på årsmøtet.

•Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

•Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

•Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

•Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

•Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

•Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

8. Styrets vedtak

 Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.

 

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møteleder har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

9. Daglig leder (styrer)

 Foretakets daglige leder ansettes av styret.

•Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

•Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på et styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

•Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

•Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

•Daglig leder skal minst hver fjerde måned i møte eller skriftlig, gi styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

Daglig leder har møteplikt og talerett i barnehagens styre.

 

10. Årsmøte

 Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styreleder.

 

11. Innkalling til årsmøte

 Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret innen 1 uke, slik at styret får sendt ut endelig innkalling en uke før møtet skal avholdes

 

12. Saker som skal behandles på årsmøtet

• Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

• Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

• Gjennomgang av styrets årsmelding

• Godkjennelse av årsregnskap.

• Valg av styremedlemmer og valgkomite

• Valg av revisor

• Eventuelt forslag til vedtektsendringer.

• Eventuelt forslag til oppløsning.

• Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

 

13. Stemmeregler for årsmøtet

 Hvert medlem har en stemme på årsmøtet (man har bare ett medlemskap i samvirkeforetaket selv om man har flere barn i barnehagen). Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ikke krav om hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktige.

 

14. Vedtektsendring

 Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

 

15. Oppløsning og avvikling

 Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for

vedtektsendringer.

Gjenværende midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

 

16. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

 Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr. 114.

Godkjent av årsmøte 23. mars 2023