Vedtekter for Merikroken bygdebarnehage SA

VEDTEKTER

For samvirkeforetaket Merikroken barnehage SA, org.nr 8714 500 72

Vedtatt på årsmøte 03.03.2021.

 

 1.      Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Merikroken barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Lier kommune.

 

 1.      Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deltagelse i virksomheten som kjøper av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

 

 1.      Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass. Plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder, overdras mellom foresatte som har felles barn.

 •        Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent
 •        Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd
 •        Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser

            Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det gjelder meldinger, varsler,

             informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene så fremt

             medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke annet følger lov om samvirkeforetak.

            Når medlemmet skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan

            Medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til

            merikroken@barnehage.no

 

 1.      Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som

Barnehageplassen blir oppsagt. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppholdstid, det vil si 2 måneder.

Har medlemmet flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt. Utmeldingsfristen er 2 måneder.

 

 1.      Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer. En ansatte representant som er fast sekretær for styret. Daglig leder deltar også på styremøter. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder, styremedlemmer og ansatte representant kan gjenvelges

Styret skal velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte. Alle medlemmene i foretaket kan melde saker til styremøte via styreleder. De ansatte kan melde saker til styremøtene gjennom ansatte representant. Saker som gjelder daglig drift skal alltid drøftes med daglig leder før det blir meldt styret.

 

 1.      Styrets oppgaver
 •        Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
 •        Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er behov. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles til å ta opp bestemte saker
 •        Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.
 •        Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
 •        Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjett på årsmøtet.
 •        Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir utført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
 •        Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
 •        Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.
 •        Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.
 •        Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.
 •        Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

 

 1.      Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt gjelder det som møteleder har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredje del av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort på loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møteleder har stemt for.

 

 1.      Daglig leder (styrer)

Foretakets daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned i møte eller skriftlig, gi styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

  

 1.      Årsmøte

Årsmøte er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstra ordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøte ledes av styreleder.

 

10. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøte skal behandle, samt tid og sted for møtet.  Forslag om vedtektsendringer skal inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret innen 1 uke, slik at styret får sendt ut endelig innkalling en uke før møtet skal avholdes.

 

11. Saker som skal behandles på årsmøte

 •        Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
 •        Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.
 •        Gjennomgang av styrets årsmelding.
 •        Godkjennelse av årsregnskap.
 •        Valg av styremedlemmer.
 •        Valg av revisor.
 •        Eventuelt forslag til vedtektsendringer.
 •        Eventuelt forslag til oppløsning.
 •        Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

 

12. Stemmeregler for årsmøte

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet (man har bare et medlemskap i samvirkeforetaket selv om man har flere barn i barnehagen). Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Det stilles ikke krav om hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktige.

 

13.  Vedtektsendringer

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

 

14.  Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Gjenværende midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

 

15.  Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14.desember 2007 nr. 114.

 

Vedtekter for Merikroken barnehagen i henhold til Barnehageloven $ 7

 

16.  Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

17.  Opptakskrets og opptakskriterier

Opptaksregler i prioritert rekkefølge:

 1.      Søsken av barn som har plass fra før
 2.      Barn hjemmehørende i skolekretsene Oddevall og Egge
 3.      Barn med nedsatt funksjonsevne
 4.      Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester $$ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 5.      Barn hvor det er sykdom i hjemmet

Barnet som er tildelt fast plass, beholder plassen det holdes stengt i forbindelse med sommerferie det året barnet begynner på skolen.

 

18.  Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledig plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Gjensidig oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder pr. den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut juni måned. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

19.  Fastsettelse av foreldrebetaling og betaling

Foreldrebetaling fastsettes av styret, og følger nasjonal sats for makspris

Redusert plass betaler for 10% mer enn reel tildelt plass. Det vil si 60% plass gir 70% betaling.

Søskenmoderasjon i henhold til offentlige bestemmelser.

Kostpenger er satt til 320,- kroner i måned for 100% plass.

Foreldrebetaling betales forskuddsvis den 1 i hver måned.

 

20.  Forsikring

Barna er forsikret når de er i barnehagen og på utflukter og arrangement i barnehagens regi. De er forsikret på direkte tur/retur transport i egen bil mellom hjem og barnehage i godkjent bilsete som er korrekt montert. Har man stopp på veien gjelder forsikringen til første stopp.

 

21.  Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagens ansatte, styrerepresentanter og medlemmer skal iht Lov om Barnehager $ 20, 21, 22 og 23 følge bestemmelsen om taushetsplikt samt opplysningsplikt til sosial og barnevernstjenesten.

 

22.  Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens $ 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barnevernstjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilke avgjørelser det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen som det klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-12 nr 1477).

 

23.  Andre opplysninger av betydning jfr.barnehagelovens $ 7

Iht. barnehagelovens $ 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldre/foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud på barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:

 •        Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtalen. Slike endringer skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varslet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger.
 •        Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.
 •        Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente.

Ved utelatt oppholdsbetaling blir førstegangs purring levert kort tid etter forfall.

Andre gangs purring / inkassovarsel 14 dager etter forfall for første purring.

Om utestående ikke er gjort opp, kaller daglig leder skyldner(e) inn til samtale. Oppmøteplikt.

Om utestående ikke gjøres opp innen 7 arbeidsdager etter samtale blir saken oversendt inkassoselskap for videre oppfølging og inndrivelse av utestående krav. Dersom inkassosaken samt utestående oppholdsbetalinger ikke er gjort opp 6 måneder fra første forfall blir barnehageplassen sagt opp. Unntak kan gjøres. For at unntak kan gjøres må styret samlet være enige om alternative løsninger.

 •        Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 2 dugnader som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer. Begrenset oppad til 2x4 timer.

Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør kr 300,- pr misligholdt time.

 

24.  Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke og oppholdsareal pr barn over 3 år, og 5,5 m2 for barn under 3 år.

I Merkroken barnehage har vi tilgjengelig 192 m2 areal.

 

25. Åpningstider og ferie

Barnehagen har åpent fra 07.00-16.45 mandag til fredag. Ved overtredelse av hentefristen kan kr 300,- ilegges som gebyr.

Barnehagen har stengt etter følgende mønster:

 •        Fra og med 24. desember, åpner igjen første virkedag etter 1.januar
 •        Mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag
 •        De tre siste hele ukene i juli, normalt uke 28, 29 og 30. Avklares innen 1. april
 •        Alle helligdager og offentlig fridager

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs og planleggingsdager.

Barnehageåret starter 1. august. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 skal være sammenhengende.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

26. Vilkår for kommunal støtte

Alle godkjente ikke- kommunale heldagsbarnehager får kommunal støtte. Det er kostnadene i de kommunale barnehagene som er grunnlagsdata for hvor mye de private barnehagene får tildelt pr plass.

 

27.  HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren Mentor for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.

Styret kan endre bestemmelsen.